oznamy

PRÍSPEVKY na čiastočnú úhradu nákladov (školné za 2. polrok)

 

Vážení rodičia,

už dlhé mesiace sme všetci rukojemníkmi situácie, v ktorej nikto nevie, kedy sa znormalizuje a kedy sa budeme môcť opäť vrátiť do škôl. Samozrejme, vyvíjame maximálne úsilie, aby sa online vyučovanie realizovalo čo najprospešnejšie pre obe strany. Viacerí sme často limitovaní technickými možnosťami. Každý pedagóg má vlastný spôsob výučby a hľadá si cestu ku každému jednému žiakovi. V tejto neľahkej dobe sa obraciame na vás – rodičov, aby ste podporili umelecké školstvo a nenechali ho zahynúť.

Je čas, uhradiť čiastočný príspevok na štúdium a tak vás prosím, milí rodičia, zostaňte verní základným umeleckým školám, ktoré poskytujú deťom umelecké vzdelanie, robia z nich empatickejších a tolerantnejších ľudí. Nepripravme pedagógov o ich prácu, ktorú roky vykonávajú s láskou. Ak chápeme, že druháčik na základnej škole počas dištančného vzdelávania nedrží pravítko tak ako si to predstavujeme a nepýtame za to náhradu od štátu, že ho to nenaučil, pochopme aj to, že vaše príspevky nám pomôžu preklenúť ťažké obdobie, aby sme tu mohli byť aj o mesiac, o rok.

Srdečná vďaka za pochopenie.

Beáta Vörösová, riaditeľka školy

 


Usmernenie

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, číslo: 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. 10. 2020, bolo prerušené prezenčné vzdelávanie v ZUŠ a nariadené dištančné vzdelávanie.

Od 24. 10. 2020 prebieha v ZUŠ dištančné vzdelávanie až do odvolania.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa nemôže zúčastňovať dištančného vzdelávania z rôznych dôvodov alebo nechce pokračovať vo vzdelávaní touto formou, môže dieťa odhlásiť zo vzdelávania od 1. 2. 2021.

O ukončenie alebo prerušenie štúdia požiada písomnou formou riaditeľstvo ZUŠ (tlačivo sa nachádza na stránke školy).

Ak zákonný zástupca už uhradil poplatok za druhý polrok a nemá záujem, aby dieťa pokračovalo v štúdiu v ZUŠ, poplatok mu bude vrátený po doručení písomnej žiadosti.

Dieťa, ktoré preruší vzdelávanie v ZUŠ v druhom polroku školského roka 2020/2021 a prejaví záujem o pokračovanie v štúdiu, bude prijaté na vzdelávanie od 1. 9. 2021 do ročníka, v ktorom bolo vzdelávanie ukončené alebo prerušené.

Riaditeľstvo ZUŠ L. Árvaya v spolupráci so zriaďovateľom Mesto Žilina

 


Školné za mesiace január –jún 2021 (6 mesiacov) v školskom roku je potrebné uhradiť do 15. marca 2021 vo výške:

a/ príspevok na žiaka do 25 rokov
– prípravné štúdium                                   36,- € (PHV, TO, LDO, VO)

Základné štúdium:
– individuálne vyučovanie                         66,- € (hudobný odbor)
– skupinové vyučovanie                            42,- € (tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor)

Rozšírené štúdium:
– individuálne vyučovanie                         84,- € (hudobný odbor)
– skupinové vyučovanie                            54,- € (tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor)

b/ príspevok na žiaka, ktorý študuje druhý hlavný predmet, pre plnoletú fyzickú osobu – žiaka nad 25 rokov a žiak do 25 rokov, ktorý neodovzdá škole čestné vyhlásenie pre zber údajov do štatistického výkazu k 15. 9. /Článok 4, ods. 2d, 2e, ods. 3, ods. 4 – VZN/

– individuálne vyučovanie                       420,- €
– skupinové vyučovanie                           210,- €

V prípade, že žiak predčasne končí štúdium k 31. januáru 2021 (k polroku) musí doplatiť školné za 1 mesiac najneskôr do 31. januára 2021.


Školné sa uhrádza na príjmový účet školy číslo:

SK13 5600 0000 0003 0385 4003, Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Žilina.

PRI PLATBÁCH JE NUTNÉ UVÁDZAŤ MENO ŽIAKA A VARIABILNÝ SYMBOL (číslo pedagóga), ktorý je dôležitý pri evidencii jednotlivých platieb. O variabilnom symbole Vás bude informovať Váš pedagóg. Ďakujeme

 

 

Prehľad školného za šk. rok 2020/2021

 

Komentáre vypnuté na PRÍSPEVKY na čiastočnú úhradu nákladov (školné za 2. polrok)