Informácie

 

Vyhodnocovacie správy

Kolektívna zmluva, dohoda o urovnaní a iné

 

Rada školy (RŠ) od ustanovujúceho zasadnutia dňa 03. 03. 2020

Predsedníčka RŠ: Mgr. art. Anna Kocifajová

Podpredsedníčka RŠ: Ľudmila Janáčiková

Mgr. Zuzana Patrnčiaková, Mgr. Beáta Tamašiová, Ing. Matej Valentovič, Ing. Janka Šutková, MUDr. Zuzana Jedináková, Ing. Ľubomír Bechný, Mgr. Iveta Martinková, Mgr. Anton Trnovec, Ing. Barbora Birnerová, PhD..

Dňom 19. 12. 2022 bola za zástupcu zriaďovateľa odvolaná Ing. Barbora Birnerová, PhD. a dňom 20. 12. 2022 bol za zriaďovateľa do RŠ delegovaný Karol Čepec.