Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline ponúka možnosť štúdiu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.

Hudobný odbor je prvý a najstarší odbor  Základnej umeleckej školy Ladislava Árva. Vznikol v roku 1927 a v tom čase sa v ňom vyučoval spev, husle a klavír. V súčasnosti u nás môžte študovať spev, klavír, husle, violu, violončelo, kontrabas, gitaru, cimbal, akordeón, keybord, zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, hoboj, fagot, trúbku, pozaunu, lesný roh, tubu, bicie nástroje a organ. Škola má vlastný sláčikový orchester, tanečný orchester, spevácky zbor, ľudový súbor a rôzne komorné zoskupenia.

Výtvarný odbor v sebe zahŕňa všetky potrebné disciplíny pre rozvoj talentu žiaka od prípravného ročníka po dospievajúcich a dospelých študentov. Zameriava sa na plošnú tvorbu – kresba, maľba, grafika, ale nevynecháva ani priestorovú tvorbu – objekty, keramika, mozaika a reliéf. Osnova štúdia je zostavená od najjednoduchších spracovaní výtvarnej problematiky až po zložité komponovanie plochy a priestoru. Okrem zaužívaných postupov sa maľuje na sklo, textil a experimentuje sa s fotografiou a xeroxom (pop-art). V štúdiu nechýba ani priestorová tvorba, výroba vlastných šperkov a úžitkové umenie.

Tanečný odbor Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya má za cieľ vychovávať v deťoch pozitívny vzťah k tancu. Hudba obyčajne vyvoláva u detí túžbu po pohybe, pretože pohyb je jedna z foriem odrazu a prejavu rôznych emócií. Rytmus hudby a rytmus pohybu sa dá dôsledne a organicky zladiť. Pohyb spojený s hudbou kladne vplýva na deti aj zo zdravotnej stránky. Zmyslom našej práce je rozvoj telesno – duševnej rovnováhy a harmónie. Naši žiaci získavajú istotu, ladnosť a výraz.

Literárno-dramatický odbor nemá za cieľ vychovávať herecké hviezdy, či hviezdičky, ale samostané tvorivé bytosti. Metódou tvorivej dramatiky sa snažíme prebúdzať v deťoch to najlepšie, čo v nich je a viesť ich k sebauvedomovaniu i k sebavedomiu – k vedomiu svojej vlastnej jedinečnosti, ale aj k tomu, aby ju vedeli využiť v prospech skupiny, motivovať ich k činnosti, nie manipulovať, povzbudzovať a viesť tvorivú obrazotvornosť, obohacovať ich emocionálny život, pomôcť im cez hru spoznávať svet, rozvíjať ich pohotovosť, fantáziu, schopnosť reagovať rýchlo v zložitejších situáciách , dať im možnosť prežívať konflikty “na nečisto” a hľadať riešenia. Spoločná tvorba posilňuje kolektívne cítenie, prináša radosť, priateľstvá a učí žiakov vzdať sa svojej dominancie v celku.

 

Comments are closed.