HUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor je prvý a najstarší odbor Základnej umeleckej školy Ladislava Árva. Vznikol v roku 1927 a v tom čase sa v ňom vyučoval spev, husle a klavír. V súčasnosti u nás môžte študovať spev, klavír, husle, violu, violončelo, kontrabas, gitaru, cimbal, akordeón, keybord, zobcovú flautu, priečnu flautu, klarinet, saxofón, hoboj, fagot, trúbku, pozaunu, lesný roh, tubu, bicie nástroje a organ. Škola má vlastný sláčikový orchester, tanečný orchester, spevácky zbor, ľudový súbor a rôzne komorné zoskupenia.

Požiadavky na prijatie:
Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne, najlepšie ľudové a charakterovo odlišné . Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

Sláčikový orchester:

Sláčikový orchester založila a viedla od roku 1979 do roku 2009 Marcela Danišová. V jeho histórii sa vystriedalo viac generácií detí, z ktorých sú mnohí profesionálnymi hudobníkmi. Orchester má za sebou množstvo koncertov, ako aj ceny zo súťaží. K najvýznamnejším úspechom patrí Cena ministra školstva a Cena Slovenskej filharmónie najlepšiemu koncertnému majstrovi z celoslovenskej súťaže v bratislavskej Redute r. 1991. Ceny si orchester doniesol aj zo súťažnej prehliadky Divertimento musicale v r. 1995 a 1997. Vystupoval na spoločných koncertoch s B.Warchalom a Štátnym komorným orchestrom Žilina, Musicou aeternou a ŠKO Žilina. V r. 2005 vystúpil na Nitrianskej hudobnej jari a na koncerte žiakov umeleckých škôl v DU Fatra v Žiline, ktorý usporiadala Slovenská rada rodičovských združení. Účinkoval aj na Nedeľnom matiné v ŠKO Žilina pre rodičov s deťmi pred Vianocami. Od septembra 2009 orchester viedol Pavol Filo. V rokoch 2011 a 2012 sa orchester zapojil do Grantu EU – Partnerstva škôl. V rámci tohto projektu sa orchester zúčastnil spoločných koncertov v Žiline, Prahe a v Limassole na Cypre. Od septembra 2015 vedie ho orchester Radovan Varga.

Spevácke zbory:

Základná umelecká škola L. Árvaya má v súčasnosti dva zbory: „MALÝ ZBOR“ pod vedeným Antónie Gráfovej a „VEĽKÝ ZBOR“ pod vedením Anny Dávidikovej.

Ľudový súbor:
Vznikol v roku 2014 a vedie ho Pavol Filo.

First Movement:
Rocková kapela pod vedením Dušana Vrúbla.

Tanečný orchester:

Vznikol roku 1974 a spočiatku sa zameriaval na tradičný repertoár. Jeho zámerom bolo účinkovať na podujatiach školy a mesta Žiliny. Neskôr sa zúčastňoval súťažných festivalov ZUŠ v rámci okresu a kraja (Žilina, Rajecké Teplice, Stráňavy, Veľké Rovné, Dubnica n./Váhom, Ružomberok, Turčianske Teplice). Z nich si doniesol ceny vo svojej kategórii: 1. miesto, dve 2. miesta a niekoľko 3. miest. V súčasnosti je dramaturgia orchestra zameraná viac na repertoár tanečného charakteru. Hrá úpravy pre dychový orchester – ABBA, Beatles a tiež skladby pre sólové nástroje a orchester. Účinkoval na Staromestských slávnostiach Žilina, Festivale dychových hudieb v Turčianskych Tepliciach. V Slovenskom rozhlase B. Bystrica nahral tri relácie Kľúčik od 5-tich čiar. Mnohí jeho bývalí hráči účinkujú teraz profesionálne v SND, SOSR, SF v Bratislave. Orchester, s krátkou prestávkou, viedol od svojho vzniku Martin Ševčík. Od šk. roku 2011/12 tanečný orchester vedie Igor Steiner, DiS. art. Ako v každom školskom orchestri, aj tu sa striedajú generácie hráčov.