OZ UMENIE DEŤOM

 

Občianske združenie rodičov pri ZUŠ L. Árvaya

VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2%

 

Cieľ, ktorý si postavilo do svojho názvu naše občianske združenie – „UMENIE DEŤOM”, sa napĺňa aj cez Vaše rozhodnutie venovať 2 %. Za to Vám ešte raz ďakujeme! Spolu s pedagógmi ZUŠ aj my chceme, aby mladí ľudia, deti, študenti, ale aj dospelí, prežívali skutočné dotyky s umením. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru našim pedagógom a zamestnancom školy, ktorí sa snažia vytvoriť počas škol.roku optimálne tvorivé prostredie pre všetkých študujúcich.

Veríme, a vopred Vám ďakujeme, že aj v roku 2023/2024 podporíte našu snahu, aby umenie patrilo deťom. Umenie, ktoré sa prihovára jednoznačnou , bohatou a tvorivou rečou cez hudbu, pohyb, slovo alebo výtvarný prejav.

Technické informácie:

  1. Fyzické a právnické osoby, ktoré sami podávajú daňové priznanie, vyplnia oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane…”, ktorý je súčasťou daňového priznania, takto: Údaje o prijímateľovi: IČO:37902636; Právna forma: občianske združenie; Obchodné meno: Občianske združenie „Umenie deťom”; Sídlo: ul. Dolný val, číslo 12, PSČ 010 01, obec Žilina;
  2. Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, si u neho dajú potvrdiť tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane…” a vyplnia tlačivo „Vyhlásenie…”, s už vyplnenými údajmi o prijímateľovi. Obe tlačivá sú k dispozícii v kancelárii ZUŠ Dolný val, na Radlinského ul. u p. zástup. riaditeľa. „Vyhlásenie” aj na internetovej stránke ZUŠ.
  3. V prípade záujmu o finančný dar môžete ho poukázať na IBAN: SK25 8330 0000 0027 0246 1644

 

Pri ZUŠ L. Árvaya od 15. januára 2003 pôsobí občianske združenie rodičov pod názvom “UMENIE DEŤOM”. Jeho činnosť sa zameriava na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, rast umeleckých a umenovedných talentov, na usporiadanie koncertov a iných podujatí, na spoluprácu pri výchove a vzdelávaní detí v umeleckej oblasti.

Podrobnejšie o činnosti a členstve v združení je uvedené v Stanovách OZ, registrovaných na MV SR.

Občianske združenie „Umenie deťom“ pri ZUŠ L. Árvaya (OZ);

Správna rada:
Mgr. Beáta Tamašiová – predsedníčka
Ing. Matej Valentovič – podpredseda, člen Rady školy
Ing. Janka Šutková – tajomníčka, členka Rady školy
MUDr. Zuzana Jedináková – členka Rady školy
Monika Krkošová – členka
Ondrej Kormančík – člen
Katarína Schmiesterová – členka
Ondrej Baran Tomík – člen
Mgr. Anna Brezániová – členka