Oddelenie klavírnej hry
interní pedagógovia:
• Mgr. Monika Dudášová
• Daniela Giertlová
• Marta Hatiarová, DiS. art.
• Mgr. Karin Hoffmannová
• Mgr. et Mgr. Matilda Gašparíková Hýrošová, PhD. vedúca PK
• Renáta Hrazdilová, DiS. art.
• Gabriela Janíčková, DiS. art.
• Terézia Konevičová, DiS. art.
• Mgr. Milada Kobellová
• Roman Kompaník Dis. art.
• Mária Leiblingerová
• Mgr. Alexandra Majtánová
• Mgr. Máliková Mária
• Mgr. Zuzana Patrnčiaková
• Mgr. Miroslava Rosenzweigová
• Mgr. Peter Vaňouček

externí pedagógovia:
• Mgr. art. Jana Fajerová
• Ing. Jelena Holá
• Mgr. Zuzana Srogončíková Melicharová

Odelenie sláčikových nástrojov
interní pedagógovia:
• Eva Buzalková, DiS. art., violončelo, gitara
• Pavol Filo, DiS. art., husle
• Gabriela Janíčková ml. DiS. art.
• Mgr. art. Anna Kocifajová, violončelo, vedúca PK
• Ernest Patkoló, DiS. art., husle
• Radovan Varga, husle

exrterní pedagógovia:
•Mgr.  Guttenová Zuzana, ArtD.

Oddelenie spevu
interní pedagógovia:
• Mgr. Anna Dávidíková

• Mária Hrebeňárová, DiS. art.
• Anna Mornárová, DiS. art.
• Anastázia Orolínová, DiS. art., vedúca PK
• Mgr. Kája Smrekovská
• Eva Višňovská

exrterní pedagógovia:
• Antónia Gráfová, DiS.art.

Oddelenie strunových nástrojov
interní pedagógovia:
PaedDr. Olga Labantová, gitara
Bc. Ivana Mikundová, Dis. art., cimbal
Irena Praženicová, gitara
Alena Železňáková, Dis. art. gitara, vedúca PK

externí pedagógovia:
Mgr. art. Dušan Vrúbel, gitara
Lukáš Kaplan, gitara
Lucia Schneiderová, gitara, (MD)

Oddelenie akordeónovej hry a hry na keyboard
interní pedagógovia:
• Alica Chovancová, Dis. art. akordeón, keyboard
• Alžbeta Michalcová, DiS. art., akordeón
• Ján Praženica, akordeón, vedúci PK
• Mgr. Jana Sakalová, akordeón, keyboard
• Daniela Vydrová, DiS. art., akordeón, keyboard

Oddelenie dychových a bicích nástrojov
interní pedagógovia:
• BA. Diana Čornaková, MBA, DiS. art. fagot, zobcová flauta
• Peter Kobella, klarinet, zobcová flauta, saxofón
• Mgr. Henrieta Oravcová, flauta, zobcová flauta
• Pavel Stiller, lesný roh, zobcová flauta
• Mgr. Marta Pažická, flauta, zobcová flauta
• Jozef Šalaga, DiS. art., lesný roh, zobcová flauta, saxofón, vedúci PK
• Igor Steiner, DiS. art., pozauna, zobcová flauta
• Mgr. art. Ľubomír Seidl, klarinet, zobcová flauta, bicie nástroje

externí pedagógovia:
• Mgr. Martin Oboňa, trúbka
• Minich Matúš, bicie nástroj
• Bc. Patrícia Kušanová, hoboj, zobcová flauta


Oddelenie hudobnej náuky

interní pedagógovia:
• Eva Buzalková, DiS. art
• BA. Diana Čornaková, MBA, DiS. art
• Renáta Hrazdilová, DiS. art
• Alžbeta Michalcová, DiS. art
• Bc. Ivana Mikundová Dis. art
• Mgr. Marta Pažická, vedúca PK

Audio-vizuálna tvorba
• BA. Diana Čornaková, MBA

Výtvarné oddelenie
interní pedagógovia:
• Marián Čapka akad. mal.
• Mgr. art. Zoltán Agócs
• Mgr. Katarína Haasová
• Mgr. Andrea Leitnerová
• Mgr. art. Vladimír Stacho
• Mgr. Stanislava Marettová
• Mgr. Mária Virdzeková
• Mgr. Daniela Hrabovská
• Mgr. art. Daša Klapitová (Elokované pracovisko ZUŠ L. Árvaya – ZŠ Martinská)
• Mgr. Martina Stachová (Elokované pracovisko ZUŠ L. Árvaya – ZŠ Martinská)

externí pedagógovia:
• 
Mgr. Dagmar Kaššová

 

Comments are closed.