ŠTÚDIUM

 

 

Vnútorný poriadok školy

 

 

Štúdium na ZUŠ Ladislava Árvaya

Deň otvorených dverí

 

Vážení rodičia a žiaci,

talentové skúšky sa budú konať v dvoch termínoch:

22. 6. – 26. 6. 2020 (1. termín) od 13:00 hod. – 17: 00 hod.
24. 8. – 28. 8. 2020 (2. termín) od 8:00 hod. – 13:00 hod.

Elektornické prihlášky nájdete na www.zuszilina.sk

E-mail na prijímanie prihlášok: zuszilina@gmail.com
Adresa školy pre prihlášky poštou: Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný val 12, 010 01 Žilina

Prihlášky pre konkrétne študijné odbory ZUŠ:
HUDOBNÝ ODBOR (HO)
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (LDO)
TANEČNÝ ODBOR (TO)
VÝTVARNÝ ODBOR – budova DOLNÝ VAL
VÝTVARNÝ ODBOR – Elokované pracovisko Gaštanová
VÝTVARNÝ ODBOR – Elokované pracovisko ZŠ Martinská

Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Beáta Vörösová, riaditeľka školy, tel. 0903 862 245

Talentové skúšky

Na posúdenie študijných predpokladov vo zvolenom odbore sa konajú na ZUŠ talentové skúšky. O štúdium sa môžu uchádzať deti od 6 r. až po dospelých.

Požiadavky:

hudobný odbor:
Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne, najlepšie ľudové a odlišné . Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

literárno-dramatický odbor:
Vek od 7 rokov, osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča: Pri pohovore sa zisťujú z kladné predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať širšie dianie knihy, ktorú naposledy prečítalo.

tanečný odbor:
Do tanečného odboru prijímame deti od 6 do 14 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné‚ cítenie, pohybová aj verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor (dres, cvičky).

výtvarný odbor:
Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov, študentov a dospelých. Na talentové skúšky si uchádzač prinesie domáce práce na nahliadnutie. Posudzovať sa bude farebné cítenie, maliarska zručnosť, cit pre kompozíciu.

 

Vnútorný predpis o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole – ŠKOLNÉ na šk. rok 2019/2020

Príspevok na žiaka do 25 rokov

  • Prípravné štúdium: 6,00 € (PHV, TO, LDO, VO)

Základné štúdium:

  • Individuálne vyučovanie: 11,- € (hudobný odbor)
  • Skupinové vyučovanie: 7,- € (tanečný odbor, výtvarný odbor, lit.-dramatický odbor)

Rozšírené štúdium:

  • Individuálne vyučovanie: 14,- € (hudobný odbor)
  • Skupinové vyučovanie: 9,- € (tanečný odbor, výtvarný odbor, lit.-dramatický odbor)

Štúdium pre žiaka, ktorí študuje druhý hlavný predmet, pre plnoletú fyzickú osobu – žiaka nad 25 rokov a žiaka do 25 rokov, ktorý neodovzdá škole čestné vyhlásenie pre zber údajov do štatistického výkazu ku 15.9. /článok 4, ods. 2d, 2e, ods. 3, ods. 4 – VZN/

  • Individuálne vyučovanie: 70,- €
  • Skupinové vyučovanie: 35,- €

V prípade, že žiak vystupuje k 31. januáru 2019 (k polroku) musí doplatiť školné za 1 mesiac najneskôr do 25. januára 2020.

Školné sa uhrádza na príjmový účet školy číslo.:
SK13 5600 0000 0003 0385 4003, Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Žilina.
PRI PLATBÁCH JE NUTNÉ UVÁDZAŤ MENO ŽAIAK A VARIABILNÝ SYMBOL (číslo pedagóga), ktorý je dôležitý pri evidencii jednotlivých platieb. Ďakujeme

Evidencia školného je sledovaná a evidovaná podľa jednotlivých pedagógov a ich úväzkov. Každý pedagóg má pridelený svoj číselný kód, tzv. variabilný symbol, ktorý je dôležitý pri evidencii platieb.

V prípade bezhotovostných platieb a platieb poštovými peňažnými poukazmi (šekmi) treba tento variabilný symbol uvádzať a v správe pre prijímateľa napísať meno žiaka, ktorý navštevuje našu ZUŠ.

Riaditeľstvo ZUŠ