Výsledky talentových prijímacích skúšok a zadelenie k pedagógom pre školský rok 2017/2018

 

Štúdium na ZUŠ Ladislava Árvaya

Deň otvorených dverí

28. apríl 2018 sobota       9:00 – 12:00 hod.  v budove ZUŠ L. Árvaya, Dolný val č. 12

Talentové skúšky

Na posúdenie študijných predpokladov vo zvolenom odbore sa konajú na ZUŠ talentové skúšky. O štúdium sa môžu uchádzať deti od 6 r. až po dospelých.

Termíny prijímacích talentových skúšok

  1. talentové skúšky 7.- 11. máj 2018 vždy od 14.00 do 17.00 hod.:

– do hudobného odboru – do tanečného odboru – do literárno-dramatického – výtvarného odboru odboru na Dolnom vale 12

  1. talentové skúšky sa budú konať  4 – 9. jún 2018 vždy od 14.00 do 17.00 hod.: do všetkých odborov tak, ako pri 1. skúškach v máji

Požiadavky:

hudobný odbor:
Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne, najlepšie ľudové a odlišné . Podľa učiteľa opakuje jednoduchý rytmus. Podľa klavíra zaspieva (zaintonuje) jednotlivé tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

literárno-dramatický odbor:
Vek od 7 rokov, osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča: Pri pohovore sa zisťujú z kladné predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať širšie dianie knihy, ktorú naposledy prečítalo.

tanečný odbor:
Do tanečn‚ho odboru prijímame deti od 4 do 14 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobn‚ cítenie, pohybová aj verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor (dres, cvičky).

výtvarný odbor:
Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov, študentov a dospelých. Na talentové skúšky si uchádzač prinesie domáce práce na nahliadnutie. Posudzovať sa bude farebné cítenie, maliarska zručnosť, cit pre kompozíciu.

 

Vnútorný predpis o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

Vnútorny predpis dodatok 1. januára 2018

 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole – ŠKOLNÉ na šk. rok 2017/2018

Príspevok na žiaka do 25 rokov

  • Prípravné štúdium: 6,00 € (PHV, TO, LDO, VO)

Základné štúdium:

  • Individuálne vyučovanie: 11,- € (hudobný odbor)
  • Skupinové vyučovanie: 7,- € (tanečný odbor, výtvarný odbor, lit.-dramatický odbor)

Rozšírené štúdium:

  • Individuálne vyučovanie: 14,- € (hudobný odbor)
  • Skupinové vyučovanie: 9,- € (tanečný odbor, výtvarný odbor, lit.-dramatický odbor)

Štúdium pre dospelých nad 25 rokov veku od 1.1.2017 a pre žiaka, ktorý študuje druhý hlavný predmet

  • Individuálne vyučovanie: 70,- €
  • Skupinové vyučovanie: 35,- €

V prípade, že žiak vystupuje k 31. januáru 2018 (k polroku) musí doplatiť školné za 1 mesiac najneskôr do 25. januára 2018.

Školné sa uhrádza na príjmový účet školy číslo.:
SK13 5600 0000 0003 0385 4003, Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Žilina.

Školné za mesiace sept. – december 2017 (4 mesiace) je ho potrebné uhradiť do 15. novembra 2017.

Evidencia školného je sledovaná a evidovaná podľa jednotlivých pedagógov a ich úväzkov. Každý pedagóg má pridelený svoj číselný kód, tzv. variabilný symbol, ktorý je dôležitý pri evidencii platieb.

V prípade bezhotovostných platieb a platieb poštovými peňažnými poukazmi (šekmi) treba tento variabilný symbol uvádzať a v správe pre prijímateľa napísať meno žiaka, ktorý navštevuje našu ZUŠ.

Riaditeľstvo ZUŠ

Comments are closed.