ŠTÚDIUM

 

Vážení rodičia a žiaci,

talentové skúšky sa konajú každý rok v mesiaci máj – jún. 

Elektornické prihlášky nájdete na www.zuszilina.sk

Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Beáta Vörösová, riaditeľka školy, tel. 0903 862 245

Talentové skúšky

Na posúdenie študijných predpokladov vo zvolenom odbore sa konajú na ZUŠ talentové skúšky. O štúdium sa môžu uchádzať deti od 6 r. až po dospelých.

Požiadavky:

hudobný odbor:
Posudzuje sa intonácia a rytmus. Uchádzač si pripraví 1 – 2 piesne, najlepšie ľudové a odlišné. Vie zopakovať jednoduchý rytmus,  zaspievať (zaintonovať) počuté tóny. U starších žiakov a dospelých sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja.

literárno-dramatický odbor:
Vek od 7 rokov, osobný pohovor s dieťaťom za prítomnosti rodiča: Pri pohovore sa zisťujú z kladné predpoklady – rytmické, hudobné a artikulačné – pre úspešné štúdium v uvedenom odbore. Dieťa si pripraví 2 básne (kratšia a dlhšia) a jednu ľubovoľnú pieseň. Okrem toho by malo vedieť vlastnými slovami vyrozprávať širšie dianie knihy, ktorú naposledy prečítalo.

tanečný odbor:
Do tanečného odboru prijímame deti od 6 do 14 rokov. Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné‚ cítenie, pohybová aj verbálna pamäť. Treba si priniesť cvičný úbor (dres, cvičky).

výtvarný odbor:
Do výtvarného odboru prijímame deti od 5 rokov, študentov a dospelých. Na talentové skúšky si uchádzač prinesie domáce práce na nahliadnutie. Posudzovať sa bude farebné cítenie, maliarska zručnosť, cit pre kompozíciu.

 

Vnútorný predpis o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole – ŠKOLNÉ platné od 1.9.2023

a/ príspevok na žiaka do 25 rokov

– prípravné štúdium                                               8,- € (PHV, TO, LDO, VO)

Základné štúdium:

– individuálna forma vyučovania                      15,- € (HO)

– skupinová forma vyučovania                          10,- € (TO, LDO, VO)

Rozšírené štúdium:

– individuálna forma vyučovania                      18,- € (HO)

– skupinová forma vyučovania                          11,- € (TO, LDO, VO)

b/ príspevok

– na žiaka, ktorý študuje druhý hlavný predmet v individuálnej alebo skupinovej forme vyučovania (Článok 4, ods. 2d, 2e – VZN),

– plnoletej fyzickej osoby – žiak nad 25 rokov (Článok 4, ods. 3 – VZN),

– zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletej fyzickej osoby do 25 rokov, ktorý neodovzdá škole čestné vyhlásenie pre zber údajov do štatistického výkazu k 15. 09. (Článok 4, ods. 4 – VZN)

– individuálna forma vyučovania                      70,- €

– skupinová forma vyučovania                          35,- €

V prípade, že žiak vystupuje k 31. 1. (k polroku) musí doplatiť školné za 1 mesiac najneskôr do 25. 1.

Školné sa uhrádza na príjmový účet školy číslo.:
SK13 5600 0000 0003 0385 4003, Prima Banka Slovensko, a.s., pobočka Žilina.
PRI PLATBÁCH JE NUTNÉ UVÁDZAŤ MENO ŽIAK A VARIABILNÝ SYMBOL (číslo žiaka), ktorý je dôležitý pri evidencii jednotlivých platieb. Ďakujeme

Riaditeľstvo ZUŠ

 

Vnútorný poriadok školy

 

 

Štúdium na ZUŠ Ladislava Árvaya

Deň otvorených dverí