HISTÓRIA ŠKOLY

Zakladateľom Základnej umeleckej školy v Žiline bol Ladislav Árvay (5.12.1900 – 13.8.1967), pedagóg a huslista, bytčiansky rodák. Po štúdiách na gymnáziách v Trenčíne a Vacove maturoval v Budapešti (1918). Popri tom sa zdokonaľoval aj v hre na husliach. V r. 1920 – 1926 študoval husľovú hru na pražskom konzervatóriu ( jeden rok aj u svetoznámeho huslistu J. Kociana na tzv. Majstrovskej škole).

Už počas štúdia koncertoval doma i v zahraničí. V rokoch 1926 – 1927 absolvoval mnohé koncerty po Slovensku. Neutešený stav v ktorom sa hudba v tých časoch na Slovensku nachádzala, priviedol ho k rozhodnutiu venovať svoje sily a schopnosti pedagogickej práci a rozvíjaniu hudobného života v Žiline. Bolo to koncom r. 1926, keď sa v Žiline najprv predstavil úspešným koncertom. Začal spolupracovať so žilinskou mestskou radou. V spolupráci s ňou sa mu podarilo založiť jednu z prvých školských hudobných inštitúcií na Slovensku, ktorá začala svoju činnosť začiatkom februára 1927 pod názvom Mestská hudobná škola v Žiline.

Úspešný začiatok Mestskej hudobnej školy zaznamenal aj článok vtedajších novín z r. 1928 pod názvom K večierku Mestskej hudobnej školy: “Večierok našej hudobnej školy prekvapil. A to čo najpríjemnejšie. Tá skoro príslovečná žilinská nevšímavosť k všetkému, čo nie je “bubnované” , bola však porazená dokonale, lebo to, čo dokázali profesori p. Árvay, pi. Hübschová a p. Konsch po jednoročnom účinkovaní, to prevyšovalo všetky očakávania. Všetci traja dokázali sa byť majstrami vo svojom odbore”. Ďalej sa vyzdvihujú výkony žiakov – huslistov, speváčok a klaviristov.

Naša ZUŠ patrí teda medzi slovenské najstaršie. Aj ona prešla rôznymi zmenami a modifikáciami.

Vznikom školy sa inicioval žilinský hudobný život a ona dala podnet na vznik Konzervatória v Žiline, tretieho konzervatória na Slovensku.

V roku 1960 sa hudobná škola rozrástla o ďalšie odbory. Literárno-dramatický – prvý na Slovensku, založil Vladimír Šupka. Tanečný odbor viedla p. I. Pavlová. Výtvarný odbor – založili r. 1961 akad. maliari Zdeno Horecký a František Behúň. Podľa zákonov od r. 1961 sa škola nazývala Ľudová škola umenia (ĽŠU), od r. 1990 Základná umelecká škola (ZUŠ).

V júni 1994 Ministerstvo školstva SR prepožičalo ZUŠ čestný názov Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, na základe jej dlhoročných pedagogických a umeleckých výsledkov.

V súčasnosti na škole pracujú štyri odbory: hudobný (HO) v budove na Dolnom vale 12 a na elokovaných pracoviskách, Radlinského ul. č. 2, v ZŠ Terchová, literárno-dramatický (LDO) a tanečný (TO) na Dolnom vale 12, od roku 2007 aj odbor výtvarný (VO) v podkroví na Dolnom vale 12, na elokovaných pracoviskách Gaštanová a ZŠ Martinská.

ZUŠ je umiestnená v centre Žiliny. Väčšina koncertov a vystúpení našich žiakov sa koná v koncertnej sále, alebo v malom divadielku KOCKA v budove na Dolnom vale 12. TO svoj záverečný a absolventský koncert usporadúva v mestskom divadle.

Škola často spolupracuje s Konzervatóriom v Žiline, Štátnym komorným orchestrom, Bábkovým divadlom v Žiline a Žilinskou univerzitou.

Riaditelia školy:

  • Ladislav Árvay1927 – 1954
  • Ján Chorvát 1954 – 1957
  • Izabela Árvayová 1957 – 1962
  • Ján Figura 1962 – 1964
  • Pavol Matejčík 1964 – 1971
  • Július Murgaš 1971 – 1975
  • Viola Máchová 1975 – 1989
  • Peter Kobella 1990 – 2009
  • Jozef Šalaga 2009 – 2019
  • Beáta Vörösová 2019 –