voľné pracovné pozície

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya informuje o voľných pracovných pozíciách

 UČITEĽ/KA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
(HUDOBNÝ ODBOR – HRA NA KLAVÍRI, HRA NA GITARE)

s nástupom od 01. 09. 2023

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:

– kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

– bezúhonnosť

– zdravotná spôsobilosť

– ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

– žiadosť (uviesť telefonický a emailový kontakt)

– štruktúrovaný životopis

– motivačný list

– fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

– písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky:

– pozitívny vzťah k práci s deťmi

– zodpovednosť a dôslednosť pri plnení pracovných povinností

– flexibilita

– práca s PC

Požadované doklady je potrebné odoslať poštou alebo elektronicky na adresu školy do 30. 05. 2023.

PaedDr. Beáta Vörösová

riaditeľka školy

 


 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya na základe ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta

 

ZÁSTUPCA/ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY LADISLAVA ÁRVAYA,

DOLNÝ VAL 12, 010 01 ŽILINA

 

Požiadavky:

– kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

– bezúhonnosť,

– zdravotná spôsobilosť,

– znalosť legislatívy,

– ovládanie štátneho jazyka,

– riadiace a organizačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (uviesť telefonický a emailový kontakt),

– štruktúrovaný životopis,

– motivačný list,

– fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

– písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky:

– pozitívny vzťah k práci s deťmi,

– zodpovednosť a dôslednosť pri plnení pracovných povinností,

– flexibilita,

– práca s programami Office (Word, Excel – pokročilý), správa webových stránok – wordpress

Požadované doklady je potrebné odoslať poštou alebo elektronicky na adresu školy do 10. 06. 2022.

Termín uzávierky prihlášok je 10. 06. 2022.

V Žiline dňa 12. 05. 2022                                                       PaedDr. Beáta Vörösová

                                                                                                       riaditeľka školy